Krishantering

DYGNET-RUNT-JOUR

Vi finns ständigt tillgängliga för våra kunder, oavsett när något inträffar.

SENIORA KRISPSYKOLOGER

Ditt stöd är legitimerade specialister, vana att vägleda i svåra situationer och bedömningar.

Rätt INSATS vid rätt tillfälle

Vårt krisstöd är grundat i vetenskap och lång erfarenhet av vad som fungerar i praktiken.

Krishantering i företag och organisationer

Vi ska här ge en kort beskrivning av hur vi kan hjälpa er arbetsplats vid kris. I artiklarna här till höger kan ni fördjupa er i många olika aspekter av krisen, allt förankrat i forskning och vår långa erfarenhet av krishantering i arbetslivet.

När ett företag eller annan organisation drabbas av till exempel arbetsplatsolyckor, plötsliga dödsfall, allvarliga oegentligheter eller hot och våld, erbjuder BrolinWestrell krishantering dygnet runt, årets alla dagar.

Omedelbar vägledning via telefon för chef eller ansvarig vid akut situation

I telefon ger en senior kriskonsult omedelbar vägledning till den chef eller ansvarig som ringer in om hur man på bästa sätt hantera den akuta situationen. Redan under telefonsamtalet gör vi också en bedömning av vilka insatser som är lämpliga för de drabbade på plats och när insatserna ska sättas in.

Med hjälp av vårt nätverk av erfarna krishanterare kan vi snabbt genomföra insatser runt om i landet.

Internationella insatser för krishantering

För att möjliggöra insatser över hela världen arbetar vi med nätverk av underkonsulter över hela Norden, psykologer och psykoterapeuter, som talar respektive lands språk. Utanför Norden samarbetar BrolinWestrell med en krisstödsleverantör som är representerad över hela världen.
Krishantering

Modern krishantering med balanserade insatser

Modern krishantering uppmärksammar människans sociala sammanhang, förmågan till återhämtning och det faktum att reaktioner på traumatiska händelser faktiskt oftast är ändamålsenliga och förväntade. Samtidigt vet vi att reaktioner skiljer sig mycket mellan individer – trots att de varit med om samma händelse. Läs mer om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) här.

När något hänt erbjuder BrolinWestrell därför chefer och medarbetare hjälp med att hitta väl avvägda insatser med lämplig timing.
Bland annat handlar det om:

  • Ett journummer, bemannat av krisspecialister dygnet runt, året runt för chefer och ansvariga
  • Stöd till strategisk ledning
  • Chefshandledning kring exempelvis akuta insatser och bemötande av de drabbade
  • Bedömning av hälsa och insatsbehov
  • Stöd till medarbetare och chefer på plats, via telefon eller på mottagning
  • Bedömning av individuella behandlingsbehov och terapeutisk behandling på mottagning
  • Uppföljning, utvärdering och avslut

Beredskap för krishantering inom ditt företag

En viktig del av en väl genomförd krishantering är förberedelsen. Vi kan bland annat hjälpa er med en översyn av eller skapande av en krisorganisation, förtydligande av roller och kommunikationsvägar och fördelning av ansvar. Kanske har ni redan en handlingsplan för krishantering, som behöver ses över och revideras, eller behöver ni skapa en ny från grunden med hjälp av aktuell kunskap?

Ett ytterligare led i beredskapen är att genom utbildning för chefer och nyckelpersoner skapa trygghet i organisationen. Det kan handla om strategi för ledningsgruppen, om övergripande operativt tänkande för högre chefer och HR och direkt ledarskap för chefer nära verksamheten.

Planer, roller och checklistor utifrån krishanteringens faser behöver prövas. Vi genomför regelbundet övningar på arbetsplatser. Allt ifrån mindre rundabordsövningar till större fullskaliga övningar med spel och motspel.

Fördjupa dina kunskaper om krishantering

Vi har delat med oss av våra kunskaper och erfarenheter av 15 års arbete med krishantering i boken Krishantering i arbetslivet som utkommit i en tredje uppdaterad och reviderad upplaga i augusti 2022.

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.