Konflikthantering

Konflikt-
hantering

Konflikthantering på arbetsplatsen

Konflikter på jobbet tar fokus från det arbete som egentligen ska göras och riskerar att försämra arbetsmiljön, öka personalomsättningen samt minska lönsamheten.

Enligt statistik från SCB uppger omkring 30 procent av alla anställda att de har haft en konflikt med en chef eller en medarbetare det senaste året. Konflikter kan orsakas av allt från bristande personkemi, hög arbetsbelastning eller brister i kommunikationen. Konflikter har inte sällan också sin orsak i organisatoriska faktorer, som otydligheter i mål, roller och ansvarsfördelning.

En arbetsplatskonflikt uppstår när en eller flera parter har önskemål eller behov de inte är villiga att släppa och upplever att någon annan förhindrar eller blockerar dem från att tillgodose dessa önskemål. När blockeringen av viktiga önskemål kvarstår väcks frustration, som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten.

BrolinWestrells erfarenhet är att det är avgörande att först göra en noggrann bedömning av situationen innan man går in med insatser. Detta då en arbetsplatskonflikt ofta gränsar till, och kan vara svår att skilja från andra områden som trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering. Efter att en dialog med beställare, oftast chef eller HR, initierats är det vanligt att de berörda parterna intervjuas om den situation de upplever. Utifrån vad som framkommer i samtalet formuleras förslag på insatser i dialog med uppdragsgivaren. Behöver företagets eller enhetens chef få stöd i arbetet med att lösa problemet? Behöver de som är i konflikt delta i ett trepartssamtal? Eller finns det skäl för arbetsgivaren att genomföra en oberoende utredning av situationen?

Om konflikten som uppstått kan röra sig om kränkningar eller trakasserier kan det i stället vara aktuellt med en oberoende, extern utredning. Hur vi arbetar med sådana kan ni läsa mer om här.

Hör gärna av er så hittar vi en framkomlig väg för er.

Konflikthantering på arbetsplatsen

Vi hjälper dig med konflikthantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med konflikthantering.