Utbildning

Utbildning

Våra krisspecialister utbildar året runt inom vårt fält. Både på grundläggande och kvalificerad nivå. Vi utbildar så väl chefer, HR och medarbetare som studenter och legitimerad vårdpersonal. Vi ger även en specialistkurs för psykologer och undervisar om kris på landets universitet.

Våra utbildningar

Vi ger utbildningar inom en rad områden, exempelvis: 

 • Kriskunskap, krishantering och krisstöd
 • Psykologisk första hjälp 
 • Avlastande samtal
 • Konflikthantering
 • ”Svåra samtal” och samtalsmetodik  
 • Hot och våld – bemötande när det föreligger risk för eskalering
 • Gruppdynamik och grupputveckling
 • Stress och stresshantering
 • Kamratstöd
 • Sekundär stress – hos de som möter traumatiserade personer
 • Professionellt förhållningssätt

Utbildningsformat

Med undantag för specialistutbildning för psykologer och föreläsningar på universitet, ges våra utbildningar på uppdrag av våra kunder, såväl företag som organisationer. Innehåll och omfång på utbildningarna anpassas, i samråd med uppdragsgivaren, till den aktuella organisationens och målgruppens behov.

Utbildningarna kan således variera i längd från kortare föreläsningar på en eller ett par timmar, via halv- och heldagsutbildningar till utbildningar som omfattar flera dagar vilka ibland förläggs utspritt över tid. Längre utbildningar innehåller alltid interaktiva inslag och övningsmoment.

Beroende på önskemål och behov kan utbildningarna genomföras fysiskt, digitalt eller som en hybrid av fysiskt och digitalt format.

Målgrupper för utbildning

Deltagarna på våra utbildningar varierar, men kan exempelvis omfatta:

 • Chefer och arbetsledare
 • HR
 • Skyddsombud
 • Medarbetare
 • Legitimerade psykologer och/eller legitimerade psykoterapeuter
 • Kamratstödjare
 • Universitetsstudenter, exempelvis på Psykologprogrammet, Läkarlinjen och PAO-programmet
  (Personal, Arbetsliv, Organisation).

Principer i utbildningar

Våra utbildningar bygger på aktuell forskning och vetenskaplig evidens. En bärande princip är att utbildningen anpassas, såväl innehålls- som tidsmässigt, till kundens önskemål och behov. Ambitionen är också att utbildningen ska ha en god pedagogik och därigenom förmå väcka intresse och engagemang. Detta uppnås bland annat genom att kombinera mer teoretiska inslag med övningar av olika slag, och alltid säkerställa att det finns utrymme för deltagarnas frågor.

Vi hjälper dig med utbildningar

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utbildning.