Ledarskap

Ledarskap och ledarskapsutveckling

Vi erbjuder ett personligt, aktivt och lyhört samtal med dig som chef eller grupphandledning med er som ledningsgrupp. För att lösa ett aktuellt problem eller för att utveckla ledarskapet över tid. Grunden för vårt arbete är mångårig erfarenhet av chefshandledning och våra egna erfarenheter som chefer – och ledarskap vi mött under akut krishantering.

I artiklarna här bredvid kan du bland annat läsa om viktiga begrepp för att förstå och utveckla ledarskapet, om varför ledarskapsutveckling tar tid och varför medarbetarnas förtroende i vissa lägen snabbt kan försvinna, om vilka psykologiska tester som är lämpliga vid chefsrekrytering och om hur pre-deployment screening inför svåra utlandsuppdrag kan gå till.

Om du tycker att vårt sätt att se på ledarskap verkar intressant kan du ta kontakt med oss på BrolinWestrell, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din arbetsplats.

Riskerna med bristande ledarskap

Effekterna av en förbättring av ett redan gott ledarskap är små. Däremot leder en försämring till proportionellt sett betydligt större konsekvenser.

Inom många områden, inte minst ekonomisk teori, talas om den så kallade lagen om avtagande avkastning, som innebär att om en faktor ökas från en låg nivå kommer detta att ge ett förbättrat resultat till att börja med. Men om man fortsätter att öka samma faktor kommer förbättringen i resultat gradvis att avta, för att så småningom helt utebli.

På liknande sätt fungerar det med ledarskap. Om ledarskapet brister kommer varje förbättring att ge märkbara effekter ganska snart, men om ledarskapet redan är gott och välfungerande finns inte så stora vinster med ytterligare ledarskapsutveckling.

Handledning och stöd till chefer under en krishantering

Däremot finns mycket att vinna på att säkerställa att chefer inte försämrar sitt ledarskap, något som kan vara en reell risk då stressnivån i samband med till exempel en krissituation kan påverka förmågan till rationellt tänkande, överblick, problemlösning och planeringsförmåga. Ett försämrat ledarskap kan få stora konsekvenser för såväl verksamheten som för medarbetarnas hälsa och lojalitet. Det är bland annat av detta skäl vi lägger så stor tonvikt på tillgänglighet för handledning och stöd till chefer under en krishantering.

Så, när stressen ökar på en arbetsplats – vid omställning, kris eller stor arbetsbelastning – och behovet av ledarskap ökar drastiskt hos medarbetarna, är det viktigt att chefer är närvarande och behåller sin förmåga till överblick och framförhållning.

Ledarskap

Vi hjälper dig med ledarskapsutveckling

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med ledarskap och ledarskapsutveckling.