Ledarskap

Rollen, ledarskapets kärna

Vi har, inte minst i vårt arbete med chefer och ledarskapsutveckling, identifierat fem grundläggande begrepp som vi tycker är användbara när man tänker kring ledarskap, organisationer och medarbetare: roll, ansvar, uppdrag, mandat och lojalitet.

Vi har i den direkta handledningen av chefer men också i samband med rekryteringsarbete, arbete i samband med omställning, konflikthantering och annat arbete med olika organisationer, funnit att dessa begrepp är lätta att ta till sig och har stor praktisk användbarhet.

Rollen – Tydlig roll minskar risken för problem

Det första begreppet – roll – härstammar från teaterns värld, där det ursprungligen syftade på den rulle papper i vilken pjäsförfattaren beskrev sina förväntningar på skådespelaren, till exempel i form av repliker, minspel och rörelser över scenen. Begreppet lånades sedermera över till socialpsykologin och sociologin och kom att samla de förväntningar, rättigheter och plikter som gäller för en person eller grupp av personer i en given situation. Vi ser att rollen, som också kan liknas vid ett hölje, hjälper till att inte bara samla ihop omgivningens förväntningar, utan också gör det möjligt att skilja det privata från det professionella.

Detta kan underlätta för till exempel en chef som under en krishantering får utstå kritik för det som gjorts eller inte gjorts. Vi har också funnit att rollen, ibland konkret illustrerad av en uniform eller annan arbetsklädsel, kan bidra till att öka medvetenheten om vad jobbet kan medföra för påfrestningar. Detta innebär att en tydlighet och en medvetenhet om när man är i sin yrkesroll ökar den mentala beredskapen för yrkes påfrestningar och risker, något som exempelvis kan minska risken för svårhanterliga krisreaktioner efter en påfrestande händelse.

Ansvar – En av de viktigaste ingredienserna i rollen

En av de viktigaste ingredienserna i rollen är att bära ansvar, det andra begreppet i vår lista. Alla anställda bär naturligtvis ansvar, men i en chefsroll ställs detta på sin spets. En chef eller ledare kan inte ducka för de frågor eller problem som dyker upp. Om förväntningen är att ledaren ska ta tag i frågan och hen inte gör det, innebär det att ledaren i samma sekund som ansvaret undviks lämnar sin roll. Om detta sker för ofta, kan det vara mycket svårt att återvinna sin auktoritet som ledare. Läs mer om detta under rubriken Ledarskap – om riskerna med bristande ledarskap.

Uppdrag – Tydlighet kring uppdraget avgränsar och förenklar arbetet

Ansvaret gäller bland annat att se till att uppdrag blir utförda. I bästa fall är uppdragen definierade på förhand och därmed även möjliga att utvärdera. Uppdragens avgränsningar bidrar till att avgränsa insatsen och därmed även underlätta prioriteringar av koncentration och resurser. En tydlighet kring vem som är uppdragsgivare och vad uppdraget innebär underlättar också. En person som vet på vems uppdrag hen arbetar och vad som ingår och inte ingår i uppdraget har lättare att parera önskemål och krav från personer i omgivningen.

Mandat – Representera sin överordnade eller organisationen

När en ledare tar ansvar och utför uppdrag ställs hen inte sällan inför överväganden som på förhand varit svåra att förutspå. I dessa lägen, liksom i varje beslut och prioritering, handlar ledaren utifrån sitt mandat, det vill säga i vilken utsträckning ledaren har rätt att representera sin överordnade eller organisationen i just den situationen eller just det beslutet.

Lojalitet – Att ha organisationens bästa för ögonen

Mandatet står i sin tur i intim relation till lojaliteten till överordnade eller organisationen. Mandatet kan aldrig överstiga lojaliteten. Vi tänker oss här att lojalitet är något annat än lydnad; det handlar om att ha organisationens bästa för ögonen. Det innebär att man kan, eller till och med bör, hävda sin åsikt och påpeka problem fram till dess att ett beslut är fattat. När beslutet väl är ett faktum är man lojal med detta – eller, om lojaliteten av någon anledning är omöjlig, så lämnar man sin roll.

Vi hjälper dig med ledarskapsutveckling

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med ledarskap och ledarskapsutveckling.