Krishantering

Checklistor för krishantering på arbetsplatsen

I en krissituation drabbas alla berörda, såväl drabbade som ansvariga, av ett oundvikligt stresspåslag. Alla vet vi av egen erfarenhet att en hög stressnivå gör det svårt att tänka, och därför är checklistor för krisstöd något som många efterfrågar för att ha något att utgå ifrån och för att säkerställa att ingenting viktigt missas i krishanteringen.

Bristfälliga checklistor vid krishantering är en riskfaktor

Alltför ofta ser vi dessvärre checklistor som föreskriver vad som ska göras, men ingenting mer. I vissa fall, som till exempel checklistor för utrymning eller checklista för dödsfall, fyller dessa checklistor för kris, en väldigt viktig funktion.

Men många checklistor ger lätt intryck av att vara skrivna mer utifrån de ansvarigas än de drabbades behov. Främst kanske med utgångspunkt i behovet av att ha ryggen fri och att inte riskera att i efterhand bli anklagad för att ha gjort fel: ”Jag gjorde ju allt som stod i checklistan”.

Att göra något utan att förstå varför det ska göras, eller att göra något utan att ha bedömt att det behöver göras riskerar att bli inget mer än ett handlingskraftigt slag i luften, med åtgärder och insatser som inte efterfrågas av de drabbade. Det kan vara åtgärder som är illa anpassade till de verkliga behoven, som genomförs med dålig timing eller som inte alls behövs.

Hur utformas bra checklistor för krisstöd?

Vi menar att checklistor istället bör utformas som en tankehjälp för de ansvariga. Formuleringar som ”bedöm behovet av…”, ”ta ställning till…”, kan vara användbara.
Rätt utformade kan checklistor för krishantering vara en stor hjälp för att bedöma en situation, planera för och genomföra insatser på ett sätt som matchar de drabbades upplevda behov och som uppfattas som genomtänkt och inkännande.

Här följer några exempel på punkter i en checklista vid kris som omfattar sådant som verkligen ska göras, men som också uppmanar till eftertanke och bedömning:

Akut checklista vid kris:

  • Larma vid behov 112 och utför nödvändiga första-hjälpen-åtgärder
  • Bedöm behovet av och vidta säkerhetsåtgärder (exempelvis bevakning, avspärrning, utrymning)
  • Ge psykologisk första hjälp (det vill säga: skapa trygghet och lugn, underlätta socialt stöd, stärk självtillit och inge hopp)
  • Bedöm behovet av och ge information om bland annat händelsen och vidtagna åtgärder (ge fakta, var tydlig, tala enkelt; upprepa vid senare tillfällen)
  • Dokumentera och informera uppåt i krisledningsorganisationen

Checklista för närmaste tiden efter händelsen:

  • Bedöm och åtgärda säkerhets- och informationsbehov
  • Bedöm möjligheten att återgå till normalläge respektive anpassning av arbetssituationen och behov av ytterligare insatser
  • Dokumentera och informera uppåt i krisledningsorganisationen

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.