KBT

Traumafokuserad KBT är en effektiv behandlingsform för posttraumatiskt stressyndrom. Den är väldokumenterad genom många och omfattande studier och anses därför ha ett gott forskningsstöd.

Exponering för traumatiska minnen

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, förkortat TF-KBT (KBT) är, tillsammans med EMDR, den mest studerade behandlingsformen för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Det är också dessa två traumabehandlingar som av Socialstyrelsen och andra kunskapscentra anges som förstahandsval vid PTSD-behandling. I traumafokuserad KBT är ett mycket centralt inslag exponering, det vill säga att personen under kontrollerade former ska utsätta sig för det som väcker obehag och ångest. Exponering kan ske både genom faktisk konfrontation med det som väcker obehag, så kallad in vivo-exponering, eller genom att föreställa sig och tänka på det, så kallad visualisering eller in vitro-exponering.

Flera olika former av TF-KBT

Det finns flera olika protokoll för TF-KBT. Det vanligaste är kanske Prolonged Exposure (PE), men det finns även andra protokoll som används, till exempel Cognitive Processing Therapy. Prolonged Exposure utvecklades under 1980-talet och bygger på tanken att ångest speglar rädslostrukturer där associationer mellan olika komponenter (till exempel intryck, minnen, reaktioner, tolkningar och respons) inte återspeglar verkligheten korrekt.

Annorlunda uttryckt innebär detta att ett i grunden harmlöst stimulus, till exempel åsynen av en plats, förknippas med rädsla och utlöser såväl kroppslig som beteendemässig respons som handlar om exempelvis flykt, undvikande eller olika säkerhetsbeteenden. PE syftar till att korrigera dessa felaktiga associationer, och i behandlingen ingår psykoedukation (undervisning om krisreaktioner, ångest och trauma), kontrollerad andning, imaginär och så kallad in vivo (i verkligheten) exponering samt ett vidmakthållandeprogram. Behandlingen omfattar i normalfallet åtta till femton sessioner. Behandlingseffektiviteten betraktas som god så minst 70-80% av de personer som fullföljer behandlingen inte längre har PTSD efter avslutad behandling.

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.