EMDR

I slutet av 1980-talet upptäckte en psykolog i Los Angeles helt av en slump, genom egen erfarenhet, att ögonrörelser som liknar dem under REM-sömn tycktes mildra den störande effekten av minnena av en starkt negativ händelse i hennes liv. Det tog nästan 20 år innan metoden vunnit allmän acceptans genom ett flertal forskningsstudier.

Ögonrörelseterapi

EMDR är en behandling där man med hjälp av ögonrörelser eller annan stimulering (ljud, beröring) växelvis aktiverar båda hjärnhalvorna med fokus på traumat och de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som är förknippade med det. Metoden tycks dämpa det känslomässiga innehållet i starkt obehagliga minnen så att en bearbetning kan ske.

Väldokumenterad effekt

I dag anses EMDR ha så väldokumenterad effekt att det av WHO anges som ett förstahandsval vid behandling av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Fjorton kontrollerade studier bekräftar metodens effektivitet, och de senaste studierna visar att cirka 85 % av människor efter våldtäkter, olyckor, förluster, naturkatastrofer eller krig inte längre har PTSD efter en EMDR behandling.

EMDR är inte framtaget utifrån en teori. Som beskrivits är det snarare, i likhet med penicillinet, en slumpmässig upptäckt, som utgjort utgångspunkten för metodens utveckling. De exakta verkningsmekanismerna är fortfarande inte klarlagda. Däremot vet vi att EMDR tycks ge snabbare symtomlindring än flera andra undersökta metoder, och det är också en behandling som tolereras väl vilket märks genom att det tenderar att vara färre som hoppar av en EMDR-behandling än vad som är fallet för flera andra behandlingsmetoder.

Hur går EMDR till?

En EMDR-behandling inleds normalt med ett eller flera samtal för att terapeuten ska förstå bakgrunden till besvären och hur de påverkar det dagliga livet. Därefter följer några förberedande övningar, bland annat för att avgöra vilket minne som ska vara fokus för arbetet, men också för att skatta hur störande detta minne är och vilket inflytande minnet har över bland annat självbild idag.

När förberedelserna är klara inleds själva bearbetningen. En typisk EMDR-session tar en till en och en halv timme. Terapeuten sitter snett emot personen som behandlas och ger instruktioner om vad som ska hållas i medvetandet medan personen följer terapeutens fingrar som rör sig fram och tillbaka. Efter en stund, ofta en halv till en minut, ber terapeuten personen stanna, ta ett djupt andetag och beskriva vilka tankar, känslor eller bilder som dyker upp i huvudet. Vanligtvis ber terapeuten därefter personen fokusera på detta och en ny serie ögonrörelser inleds. Processen fortsätter på detta vis till dess en förändring i tankarna, känslorna eller minnena kan noteras, och när en positiv förändring noteras processas denna med nya ögonrörelser.

I allmänhet märker terapeuten redan efter ett eller ett par behandlingstillfällen om metoden fungerar för en person. Det är dock svårt att på förhand avgöra hur lång tid en EMDR-behandling kommer att ta. Ibland uppnås en tillräcklig symtomlindring efter bara några få sessioner, men ibland blir EMDR ett inslag som används för att processa vissa problem i en längre terapi som kan pågå i flera månader.

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.