Krishantering

Dödsfall på arbetsplatsen

Ett oväntat dödsfall på arbetsplatsen, speciellt om det är ett självmord eller följden av en olycka som kollegor bevittnat, innebär en psykologisk stress för både arbetskamrater, chefer, och kanske även för hela företaget.

Informera arbetskamraterna om dödsfallet

För att minimera effekterna för såväl medarbetare som verksamhet är det viktigt att fundera över ett antal frågor som rör information om dödsfallet. I möjligaste mån bör dock ingen information ges förrän det är säkerställt att anhöriga är informerade. Information om ett dödsfall får bara ges till anhöriga av polis eller läkare. När anhöriga är informerade kan det vara lämpligt att närmaste chef samlar de närmaste arbetskamraterna för att informera om dödsfallet. Det är viktigt att inte heller glömma bort att informera frånvarande personer, till exempel sjukskrivna och föräldralediga. I nästa steg informeras övrig personal och därnäst, om behov finns, kunder och andra kontakter utanför företaget.

Den avlidnes arbetsplats och tillhörigheter

Det är också lämpligt att ställa den avlidnes arbetsplats i ordning. Att ställa upp ett fotografi av den avlidne tillsammans med tända ljus och blommor kan vara ett sätt att hedra medarbetaren. Man bör bestämma hur länge detta ska stå framme och informera om detta så att det inte senare upplevs som okänsligt när det avlägsnas. Om det är tänkt att kondoleansboken ska överlämnas till familjen informerar man även om detta.

Anhöriga måste vid lämpligt tillfälle kontaktas för att hämta personliga ägodelar. I samband med detta är det lämpligt att den närmaste chefen avsätter tillräckligt med tid för att ta emot dem till exempel för att ta en kopp kaffe eller äta en gemensam lunch. Man bör också överväga att gå igenom den avlidnes privata tillhörigheter innan de överlämnas till anhöriga. Det är viktigt att ta ställning till hur oväntade fynd ska hanteras, om man till exempel hittar tabletter, alkohol eller annat som kan tyda på ett dolt missbruk, eller brev som kan väcka misstanke om otrohet.

Minnesstund på arbetsplatsen och andra överväganden

Ibland kan det vara passande att arrangera en minnesstund för att hedra den avlidnes minne. Minnesstunder kan vara av olika karaktär beroende på hur nära arbetskamraten var, hur plötsligt döden kom, den avlidnes ålder, med mera. Underrätta anhöriga om att arbetsplatsen planerar att hålla en minnesstund. Bjud gärna in dem och var lyhörd för anhörigas önskemål i samband med minnesstunden.

Minnesstunden bör ledas av närmaste chef eller annan lämplig person och innehålla några ord om den döde. Ett musikstycke kan inleda och avsluta minnesstunden. Någon kan läsa en dikt och en tyst minut kan hållas. Under hela minnesstunden kan levande ljus brinna och en enkel blombukett stå på bordet.

En kondoleansbok kan också finnas tillgänglig, i vilken arbetskamrater kan skriva några ord, en sista hälsning, eller liknande. Boken kan sedan, i samband med begravningen eller vid annat lämpligt tillfälle, överlämnas till de anhöriga. Överlämnandet kan utgöra ett sätt att sätta punkt för det officiella sörjandet på arbetsplatsen.

Om någon bevittnat dödsfallet, varit involverad i återupplivningsförsök eller haft en nära relation till den avlidne är det också lämpligt att erbjuda professionellt stöd för dem som så önskar.

Flaggning på arbetsplats vid dödsfall

Flaggning på halvstång vid arbetsplatsen sker i regel vid följande tillfällen:

  • Den dag då dödsfallet inträffade
  • Dagen efter dödsfallet eller närmast följande arbetsdag
  • Begravningsdagen

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.