Krishantering

Krisutbildning i arbetslivet

Kunskap skapar trygghet och är en av de viktigaste delarna av en god krisberedskap. Ett sätt att säkerställa en god krishantering är att erbjuda krisorganisationens medlemmar utbildning inom ämnesområdet kris. Utbildningen innefattar en kunskap om vad som bör göras, av vem och när, i händelse av en kris. Det är också viktigt att regelbundet öva krishantering, då det skapar en medvetenhet om roller och ansvar i krisorganisationen och stärker tilliten i krisledningsgruppen.

Varför krisutbildning för medarbetare och chefer?

Om man som ansvarig har kunskap om vad som kan förväntas och vad som bör göras i händelse av en kris, underlättar det, då det oförutsedda sker. Kunskap minskar den upplevelse av vanmakt som en krishändelse ofta utlöser. Vår erfarenhet är att känslan av att inte veta vad man ska göra ofta kan leda till olika grad av handlingsförlamning. Man vill ju inte göra fel, göra för mycket eller för lite. Risken är att man passivt väljer att inte göra någonting, för att man inte har kunskapen om vad som bör göras. Alternativt kan ”alla insatser genast” te sig som en bra strategi, men en för stor iver att hjälpa kan öka stressen hos de berörda och på så vis motverka syftet med insatsen. Att på förhand känna till vad som förväntas av var och en i händelse av en kris, samt dessutom ha en generell kunskap om kris, gör att man blir stärkt i både roll och uppgift.

Utveckla kriskunskapen i organisationen

Några timmars chefsutbildning i ämnet kris kan många gånger vara en god investering och har visat sig vara mycket uppskattat. Vi på BrolinWestrell har genomfört ett otal sådana utbildningar, inte sällan inom ramen för ett ordinarie chefsutvecklingsprogram eller arbetsmiljöutbildningar. Efter genomgången utbildning är det många av deltagarna som uppger att kunskapen om kris berikat dem inte bara i egenskap av krisansvariga, utan också bidragit till att de förstår och hanterar både sig själva som chefer och sina medarbetare på ett annat, inte sällan fördjupat, sätt. En krisutbildning är ju i sin bästa utformning en källa till kunskap om hur människor fungerar som psykologiska varelser, inte bara i händelse av kris. När livet ställs på sin spets blottas människorna, som kollegor och som chefer. Här har alla mycket att lära.

Återkommande krisutbildningar för nyckelpersoner på arbetsplatsen

Om man bestämmer sig för att utbilda medlemmarna i en krisorganisation, det vill säga de som är utsedda av företaget eller organisationen att vara ansvariga för krishantering, är det viktigt att tänka på att detta inte görs som en engångsinsats. Personer kommer och går, vilket också kommer att avspeglas i en krisorganisation. Krishantering är visserligen något som till viss del bygger på improvisation, men för att kunna improvisera krävs både kunskap och erfarenhet. Erfarenheten får man naturligtvis bäst genom att hantera verkliga kriser, men den kan också skaffas genom träning. Kunskaper och erfarenheterna är dock färskvara, och därför krävs det återkommande utbildnings- och träningstillfällen för att upprätthålla kunskapen.

Krisövningar på arbetsplatsen ökar tryggheten

Övningar ökar tryggheten när verkliga situationer uppstår och stärker såväl självtilliten som tilliten inom den grupp som ska leda krishanteringen. Att, vid separat tillfälle eller inom ramen för en krisutbildning, genomföra någon typ av övning kan alltså vara ett bra sätt att omvandla de mer teoretiska avsnitten till att bli praktiskt tillämpliga. Man kan också överväga att inleda med en övning och komplettera med mer teoretiska avsnitt därefter, för att sedan åter öva. Den osäkerhet som en inledande övning väcker kan bidra till att öka motivationen för att ta in mer teoretisk kunskap och upplevelsen blir då ofta att utbildningen blir mer användbar och verklighetsförankrad. Samtidigt ökar insikten om att åtminstone i det akuta skedet av en kris är tydliga roller i krisledningen, överblick, samordning, kommunikation, medmänsklighet och lyhördhet oftast viktigare än teoretisk kunskap.

Syftet med utbildning inom krishantering för arbetsplatser

En övning kan innehålla flera olika nivåer och dimensioner av en krishantering och det är viktigt att man är klar över exakt vad det är man vill öva eftersom syftet med övningen kommer att styra såväl hur övningen läggs upp som innehållet. Syftet med en övning kan exempelvis vara:

  • att klargöra uppgifter, roller och ansvarsfördelning i krisledningen
  • att öva krisorganisationen i strategiskt krisledningsarbete
  • att öva kriskommunikation och mediehantering
  • att testa organisationens rutiner för kommunikation och dokumentation under krishantering
  • att konkret träna akut bemötande av drabbade personer

Vi hjälper dig med krishantering

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med krishantering.