Utredning

Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering är en form av kränkande särbehandling. Förenklat innebär diskriminering att olika individer behandlas och bemöts olika på ett orättvist sätt. Det kan till exempel vara på grund av vilket kön/könsidentitet hen har, vad hen tror på eller hur hen lever. Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar. En arbetsgivare eller chef kan diskriminera en medarbetare, men en medarbetare kan inte diskriminera en annan medarbetare eller sin chef.

De sju diskrimeringsgrunderna

En medarbetare kan alltså definitionsmässigt diskriminera varken sin kollega eller chef. För att den kränkande behandlingen ska klassas som diskriminering ska agerandet vara kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna, se nedan.

Utöver Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som bland annat reglerar kränkande särbehandling, så finns även Diskrimineringslagen 2008:567. Lagen förtydligar förbuden och arbetsgivarens skyldigheter att utreda och vidta åtgärder och syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. För att Diskrimineringslagen ska gälla ska missgynnandet eller kränkningen ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Åtgärder vid diskriminering på arbetsplatsen

Det är arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar att förebygga, vidta åtgärder och motverka diskriminering. Du kan läsa mer om detta under vårt kapitel om kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Även om det är arbetsgivaren som har det juridiska ansvaret för att säkerställa att ingen blir diskriminerad eller trakasserad kan du som arbetstagare bidra till en inkluderande arbetsmiljö. Du kan bland annat tänka på att tydligt visa att du tar avstånd från skämt, föreställningar och negativa påståenden om personer som har att göra med; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Kom ihåg att det alltid är individen som avgör när hen känner sig kränkt.

Vi hjälper dig med utredning

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med utredning.