Personbedömning

Personbedömning

Personbedömning och psykologisk testning ger ökad förståelse för rekrytens kapacitet och hjälper er att välja rätt person till rätt tjänst. Vi genomför bedömningar och tar fram profiler i såväl chefsrekryteringar som andra viktiga nyckelpositioner där man önskar få en omfattande bild av sådant som kandidaters personlighet, begåvning och mentala kapacitet.

Vi genomför också screeningar av personer inför uppdrag som innebär särskilda påfrestningar och där sårbarhets- och resiliensfaktorer kan behöva kartläggas på förhand. Det kan vara aktuellt i samband med urval till vissa typer av känsliga tjänstgöringar eller i uppdrag som innebär säkerhetsklassningar.

Riskerna med bristande ledarskap

Effekterna av en förbättring av ett redan gott ledarskap är små. Däremot leder en försämring till proportionellt sett betydligt större konsekvenser.

Inom många områden, inte minst ekonomisk teori, talas om den så kallade lagen om avtagande avkastning, som innebär att om en faktor ökas från en låg nivå kommer detta att ge ett förbättrat resultat till att börja med. Men om man fortsätter att öka samma faktor kommer förbättringen i resultat gradvis att avta, för att så småningom helt utebli.

På liknande sätt fungerar det med ledarskap. Om ledarskapet brister kommer varje förbättring att ge märkbara effekter ganska snart, men om ledarskapet redan är gott och välfungerande finns inte så stora vinster med ytterligare ledarskapsutveckling.

Handledning och stöd till chefer under en krishantering

Däremot finns mycket att vinna på att säkerställa att chefer inte försämrar sitt ledarskap, något som kan vara en reell risk då stressnivån i samband med till exempel en krissituation kan påverka förmågan till rationellt tänkande, överblick, problemlösning och planeringsförmåga. Ett försämrat ledarskap kan få stora konsekvenser för såväl verksamheten som för medarbetarnas hälsa och lojalitet. Det är bland annat av detta skäl vi lägger så stor tonvikt på tillgänglighet för handledning och stöd till chefer under en krishantering.

Så, när stressen ökar på en arbetsplats – vid omställning, kris eller stor arbetsbelastning – och behovet av ledarskap ökar drastiskt hos medarbetarna, är det viktigt att chefer är närvarande och behåller sin förmåga till överblick och framförhållning.

Vi hjälper dig med personbedömning

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din arbetsplats med personbedömning.