HomeNyheterNyheterKrishantering i arbetslivet – nya perspektiv

Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv


Krishantering i arbetslivet – Nya perspektiv, av Magnus Brolin, Per Calleberg och Mikael Westrell har utkommit på Studentlitteratur.

Hur genomför man adekvata stödinsatser vid akuta kriser på arbetsplatser och i organisationer? Vad fungerar? Finns det insatser som till och med kan förvärra situationen? Författarna beskriver hur reaktionerna i samband med en traumatisk händelse kan se ut, och hur man kan stödja drabbade utifrån deras behov. Boken ger råd om planering, organisation, ledning och ledarskap i krissituationer. Den tar också upp hur stödet praktiskt kan utformas även för dem som kan påverkas sekundärt, såsom personal inom räddningstjänsten, polisen och andra grupper.

Boken vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kan möta personer som drabbas av traumatiska upplevelser, t.ex. chefer, personalvetare, psykologer, läkare, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal samt räddningstjänst och annan insatspersonal, men kan även ge värdefulla kunskaper för drabbade och deras anhöriga.

Ur bokens förord av Per-Olof Michel, överläkare vid Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri:

”[Boken] beskriver på ett lättläst sätt allt från reaktionerna i samband med en traumatisk händelse till hur man kan stödja drabbade utifrån deras behov. […] Bra summeringar görs också när det gäller planering, organisation, ledning och ledarskap. Boken stödjer sig på relevanta referenser och omfattande klinisk erfarenhet och kan därför varmt rekommenderas för dem som på något sätt kan komma att bli inblandade i allvarliga händelser.”

BOKENS INNEHÅLL

Förord
Inledning

Del I Definitioner och översikt

1 Definitioner
   Traumatiska kriser, utvecklings- och livskriser
Olika typer av krishändelser och krisdrabbade

2 Översikt av krisreaktioner och insatser
Krisreaktioner
Krisens förlopp
Krisupplevelsen
Variation i återhämtningen
Reaktioner
Hjälp och stöd

Del II Reaktioner och följder

3 Tidiga reaktioner
   Beteendemässiga reaktioner
Kroppsliga reaktioner
Mentala reaktioner
Känslomässiga reaktioner
Psykiatrisk diagnos: akut stressyndrom
Gruppen och organisationen

4 Senare reaktioner och efterverkningar
   Kroppsliga efterverkningar
Mentala efterverkningar
Känslomässiga efterverkningar
Beteendemässiga efterverkningar
Sociala följder
Positiva följder på lång sikt
Svårare efterverkningar och psykiatriska diagnoser
Efterverkningar i grupp och organisation

5 Efterverkningarnas varaktighet och omfattning
   Exceptionellt svåra upplevelser
Faktorer som påverkar efterverkningarnas karaktär, varaktighet
och omfattning

Del III Bemötande

6 Stöd efter traumatiska händelser
   Allmänna riktlinjer för stödinsatser

7 Den drabbade själv
   Lösningsfokuserad hantering
Reaktionsfokuserad hantering
Undvikande hantering

8 Socialt stöd
   Psykologisk första hjälp
Den stödjande chefen
Kamratstöd

9 Professionell hjälp
   Gruppsamtal
Individuella samtal

Del IV Ledarskap

10 Ledarskap vid kriser
    Ledarskapets förutsättningar
Vardagens ledarskapsstilar
De olika ledarskapsstilarna i en krissituation
Ledarskap under svåra förhållanden
Ledarskapets utmaningar under krisförloppet
Den tydlige och ödmjukt motiverande chefen

Del V Förebyggande arbete

11 Krisberedskap

12 Krisorganisation
    Krisinformation och kriskommunikation
Externa resurser

13 Handlingsplaner

14 Utbildning

15 Prebriefing

Epilog: Ett existentiellt perspektiv på kriser
Litteraturförteckning
Bilagor

Krishanteringiarbetslivet

Artikelnr: 33941-01
ISBN: 9789144068695
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2011
Sidantal: 266